/ Sofia Photo Agency, архив
Предложения за промени в три наредби публикува за обществено обсъждане на интернет страницата си Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
 
Основната част от измененията и допълненията са свързани с обнародваните в Държавен вестник през февруари промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с привеждането на наредбите в съответствие с изискванията на ЗУТ и Закона за енергийната ефективност.

В мотивите към проектопромените на Наредбата за номенклатурата на видовете строежи, се посочва, че предвиденото с проекта изменение е съобразено с обстоятелството, че центровете за временно настаняване, кризисните центрове и приютите са с функционални характеристики на общежития, чиято категория следва да се определя по критерия брой места за посетители и разгъната застроена площ, а не по критериите за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, се посочва в мотивите.

С други промени се цели недопускане на нееднозначно определяне на категорията на крематориумите, които са определени като строежи от първа категория по наредбата.

Останалата част от предложенията за промени в наредбата са свързани с допълване на номенклатурата на сградите и съоръженията за обществено обслужване с два вида сгради - автосервизи и автомивки, за които съществуват определени изисквания в действащи подзаконови нормативни актове, които следва да се изпълняват при тяхното проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация. Те са включени като сгради за обществено обслужване.

В мотивите към проектопромените в Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството се посочва необходимостта от актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на наредбата.

Основният мотив за изготвяне на проектопромените на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на наредбата. Промените целят привеждането на наредбата в съответствие с изискванията на ЗУТ и Закона за енергийната ефективност.