Пилотна програма на МОСВ подпомага общини с находища на минерална вода
Пилотна програма на МОСВ подпомага общини с находища на минерална вода / DarikNews.bg, Николай Колев

Първа среща от инфотура в страната на МОСВ за представяне на Националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия, се проведе в Плевен, който е център на Басейнова дирекция „Дунавски район".

За срещата в Плевен пристигнаха зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и изпълнителният директор на Националния доверителен екофонд /НДЕФ/, Камелия Георгиева.

"България е втора в Европа по ресурси на минерална вода, но за съжаление към настоящия момент едва 20% от него се използват наистина ефективно. МОСВ и правителството провеждат изключително активна политика, насочена към децентрализиране на ресурсите на минерална вода. Предоставяме ги на общините за безвъзмездно ползване за период от 25 години. Таксите за водоползване са също изключително атрактивни".

Това каза пред медиите зам.-министър Атанаска Найденова и добави, че сега се прави поредната стъпка в посока подпомагане на местните власти за използването на този изключително ценен ресурс.

Тя обясни, че държавата отпуска 3,5 млн лева, които ще бъдат разпределени между общини, на чиято територия има находища от минерална вода. Те могат да бъдат както държавна собственост, предоставена на общините, така и общинска собственост. За участие в програмата общините трябва да подготвят технически инвестиционен проект и бизнес план, който да доказва икономическия смисъл на проекта.

Атанаска Найденова уточни че ресурсът, който осигурява държавата е 50% безвъзмездна помощ, а общините трябва да осигурят собствен или кредитен ресурс, или да използват механизма на публично-частното партньорство, за осъществяването на инвестиционните проекти. Тя определи програмата като изключително полезна, която ще подпомогне предимно малките общини с минерални води на територията си, както и бизнеса и местното развитие изобщо.

Зам.-миниистър Атанаска Найденова уточни, че тъй като програмата е пилотна - с малък ресурс и кратък срок за изпълнение, тя е адресирана към общините, които имат готови проекти. Срокът за кандидатстване е 16 декември, след което се прави оценка на предложенията и реализация.

Инвестиционната част на проектите трябва да приключи до края на 2017 г., за да може от министерството да оценят ефекта от пилотната програма и надеждите са, през 2017 г. да се стартира - вече с по-голям ресурс подпомагането на повече общини в страната. Сред критериите за оценяване на предложените от общините проекти са екологичен и социален ефект, както и ефект от оползотворяването на геотермалнта енергия на минералната вода.

Информационните дни ще се проведат на територията на четирите Басейнови района за управление на водите в страната като след първия - Плевен, следват Пловдив, Сандански и Шумен.