Още няколко лева към месечната вноска по кредита
Още няколко лева към месечната вноска по кредита / netinfo

Месец след влизането в сила на новите изисквания на БНБ, някои банки вече повишиха своите лихви по кредити. Промените засегнаха основно ипотечните заеми и на тях ще се обърне повече внимание.

Какво се случи всъщност?

Само 4-5 банки повишиха, засега, лихвите си. Една от тях повиши лихвите си само по левовите кредити, като завишението беше с 0.50 на сто. При кредитите си в евро банката запази досегашните лихви. Друга банка промени лихвите във всички валути, като повишението беше отново около 0.50 процента.

Други две банки, които, може би неочаквано за повечето заематели, повишиха лихвите си само за вече отпуснатите кредити. Те промениха своите базови лихвени проценти. Базовият лихвен процент (БЛП) при тях е в основата на формирането на лихвите. Те са образувани като към БЛП се прибавя фиксирана надбавка. Когато тези банки повишиха БЛП, лихвата автоматично се повиши. Както вече бе отбелязано, това засегна само старите клиенти на банките. За новите заематели банките запазват досегашните си лихви. Постигат този ефект, като прибягват до друга техника – намалят фиксираната надбавка. Нека с прост пример (съвсем условен) да илюстрираме самия механизъм:

Стара лихва 8.50%. Нека условно тя да е формирана от 1% БЛП + 7.50% фиксирана надбавка. След завишаването на БЛП – например с 0.50%, „уравнението” придобива следният вид: 1.50% + 7.50% = 9.00%. Ето по този начин старите клиенти на тези банки получават завишение на лихвата по своя кредит.

Как банките запазват лихвите за новите клиенти? Ако използваме същия пример, разсъжденията са следните: Тъй като банката си намалява фиксираната надбавка с толкова, с колкото си завишава БЛП лихвата остава непроменена. Ето как изглежда: След завишаването на БЛП той се променя от 1% на 1.50%, а надбавката от 7.50% се намалява до 7%. Резултатът е 1.50% + 7% = 8.50%.

Вероятно възниква въпросът защо точно така процедират тези две банки, на който МОИТЕ ПАРИ няма конкретен отговор. Във всички случаи обаче те предлагат възможност да се предоговорят условията на вече отпуснатите кредити.

Как новите лихви се отразяват върху погасителния план?

Там, където се засягат старите кредити, ще има промяна и в погасителните планове. Дали това ще е голяма или малка разлика, основно зависи от срока и сумата на кредита. Колкото са по-големи те, толкова по-осезаема ще е разликата (в сл. нарастването на месечната вноска). Тук е мястото да се направи уточнението, че покачването на лихвата не засяга цялата сума на кредита, а това, което остава за доизплащане към момента на промяната.

Нека отново разгледаме прост пример. Кредит за 20 г., лихва 8% и сума 80000 лв. Принципно месечните вноски по такъв кредит са в размер на 669.15 лв. Да предположим, че настоящото повишаване на лихвата (приемаме повишение от около 0.50%) съвпада с края на третата година. Остатъкът по кредита, който трябва да се погаси, е 79589.83 лв. След корекцията в погасителния план месечната вноска ще бъде 738.83 лв. Вижда се, че завишение има и то е в размер на нови 69.68 лв. към месечната вноска. Така сума, която ще трябва да бъде изплатена допълнително в резултат на по-високата лихва, ще е 14214.72лв.

Постепенно някои от банките започват да коригират и офертите си по потребителски кредити. Последните промени, които те направиха, бяха в посока на премахване на промоционални условия по някои оферти. Разбира се, липсата на промоции леко ще оскъпи новите кредити, въпреки че реално покачване на лихвите няма. Вече отпуснатите потребителски кредити няма да бъдат засегнати от това.

Очевидно е, че подобно развитие на събитията (покачване на лихви по стари кредити) не е благоприятно за нито един от заемателите засегнат от тези процеси. Вариант за излизане от ситуацията е да се предоговорят условията по кредита.

Предоговаряне на условията

Основно вариантите са два: да се предоговорят условията с банката, от която е взет кредитът, или кредитът да се рефинансира с друг от друга банка. В първия случай като разход ще се дължи само таксата за предоговаряне на условията, а във втория всички такси за отпускане на нов кредит, както и такса за предсрочно погасяване на кредита. Тази такса се дължи на обслужващата към момента банка.

Покачването на лихвите при някои банки са част от банковата действителност в момента. Съветът на МОИТЕ ПАРИ е всеки, който по някакъв начин е засегнат от тези промени, да провери до колко това съществено променя месечните му вноски. Ако новите условия са неудовлетворителни, заемателят може да предприеме някоя от двете стъпки описани по-горе – предоговаряне на условията или рефинансиране на кредита.

Актуалните условия по кредити можете да откриете на сайта на МОИТЕ ПАРИ

www.moitepari.bg