Съоръжение ще проверява за излъчване всички демонтирани материали от малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“
Съоръжение ще проверява за излъчване всички демонтирани материали от малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“ / ДП РАО

Специално съоръжение ще прави окончателно радиометрично измерване на всички материали и оборудване, демонтирани от малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“. След това измерване те ще могат да напускат пределите на Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци, съобщи директорът му Дилян Петров.

Материалите, кандидати за освобождаване от регулиране и проверявани многократно и преди това, ще се зареждат в специални палета или варели и с помощта на напълно автоматизирана механична система ще се подават в измервателната камера на СИОК. В хода на измерването ще се регистрира  гама-лъчението,  дължащо се на евентуално наличие на бета/ гама радионуклиди в измервания материал. Получената от измерването специфична активност ще се сравнява с нивата зададени по закон.

Като съоръжение, резултатите от което имат пряко отношение към защита на хората и околното среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения, средството е обект на строг метрологичен контрол, а използваните процедури са обект на валидиране и верифициране, коментират от ДП РАО.