Река Лева тече мътна заради водния цикъл
Река Лева тече мътна заради водния цикъл / Дарик Враца - архив

Експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите във Враца и Регионална лаборатория – Враца извършиха незабавна проверка на река Лева в района на кв. Бистрец и местност “Железния мост”, в землището на гр. Враца, във връзка със сигнал, постъпил на “зелен телефон” на 30 октомври, в 13,30 ч.

 

Проверката е извършена в присъствието на подателите на сигнала: Пенко Недялков-собственик на рибовъдно стопанство ЕТ “Байковец” и Евгени Тодоров – собственик на кравеферма, намиращи се в района на “Железния мост”.

При проверката се констатира, че водите на река Лева при “Железния мост” са видимо леко мътни с кафяво оцветяване. Не се констатира наличие на умряла риба в реката и в рибарниците на ЕТ “Байковец”, които се захранват с вода от нея.

Извършен е оглед на река Лева в района на кв. Бистрец, където в нея се влива Бистрешка река. Констатирано е, че река Лева преди вливане на Бистрешка река е видимо бистра без следи от замърсяване. Река Бистрешка е мътнокафява и значително по-пълноводна, поради което оттока на река Лева се формира изцяло от нея. Замътняването на реката се дължи на извършваните строително-ремонтните дейности във връзка с водния цикъл на град Враца, включително и преминаване през реката на пътностроителна техника.

Взети са водни проби за анализ от РЛ-Враца от:

- река Лева преди вливане на Бистрешка река – рН-8,17; разтворен кислород-3,29mg/dm3; електропроводимост-651µS/cm;

- река Бистрешка – рН-8,09; разтворен кислород-3,76mg/dm3; електропроводимост-420µS/cm;

Във връзка с подобен сигнал, постъпил по електронна поща в РИОСВ-Враца с Вх. № В-2584/30.10.2013г. за замърсяване на река Лева в района на кв. Бистрец от дейността на млекопреработващото предприятие, собственост на “Млечен рай-2” ООД, по-рано същият ден е извършена и проверка на фирмата.

Млекопреработващото предприятие има изградена и работеща пречиствателна станция за отпадъчни води за механично, биологично и физикохимично пречистване. Същата работи на автоматичен режим и в момента на проверката цикъла на пречистване не е приключил, поради което няма отток на отпадъчи води от млекопреработващото предприятие.  Извършен е оглед на района около мястото на заустване на отпадъчните води на фирмата при който е констатирано, че водите на реката са видимо бистри и коритото е чисто без следи от замърсяване.

Дружеството “Млечен рай-2” ООД има издадено от БДУВДР-Плевен разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. В изпълнение на условията в разрешителното фирмата извършва редовно собствен мониторинг на отпадъчните води. При извършения контролен и собствен мониторинг, след пускане в експлоатация на пречиствателната станция, не са констатирани надвишения над индивидуалните емисионни ограничения поставени в разрешителното.