Среща по проект
Среща по проект / ТПП Враца
Търговско-промишлена палата Враца, България организира Информационна кампания по проект “CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично ниво'', по Програма Interreg V – A Румъния-България. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са Камара за търговия, индустрия и земеделие Кълъраш; Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации – филиал Мехидинци (Румъния), ТПП-Враца и РТИК (България). Продължителност на проекта: 24 месеца. Бюджет: 663,918.08 Eвро.

Целта на на проекта е да се подпомогне трансграничната трудова заетост и мобилност като единен "пазар", чрез създаване на Модел „CBC LABORLAB“ Сред основни дейности са изследване на трансграничния регион и структурен анализ относно бъдещи промени на пазара на труда; Разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионално обучение; Създаване на Клъстер CBC LABORLAB, за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност; Стратегически и информационни кампании относно възможностите за работа и мобилността на работната сила на трансгранично ниво.

В резултат на проекта трябва да бъде разработени иновативен модел за интегриране на пазара на труда - CBC LABORLAB; 4 програми за обучение; 3 иновативни приложения за интеграция на пазара на труда и трудова мобилност. Трябва да бъде създадена и специализиран клъстер, който ще осигурява структурна и правна подкрепа за интеграция на пазара на труда и трудова мобилност.
 
 
ТПП Враца