Обсъдиха бюджета на Враца за 2017 г.

Обсъдиха бюджета на Враца за 2017 г.
Обсъдиха бюджета на Враца за 2017 г. / Община Враца

Основен акцент на проектобюджета за 2017 г. ще бъде подобряване на инфраструктурата на Община Враца. Това каза кметът Калин Каменов на проведеното публично обсъждане на проектобюджета за 2017 г. и добави, че аспектите са насочени както в пътната, така и в градската инфраструктура, сградния фонд, по-доброто озеленяване и инвестиции в нова инфраструктура. На дискусията присъстваха зам.-кметовете Мария Попова и Петя Долапчиева, председателят на Общински съвет – Враца Румен Антов, общински съветници и служители, кметове на населени места, директори на институции, граждани.

В приходната част на бюджета се запазват ниските нива на данъчно облагане, които са предпоставка за устойчивост и предвидимост на данъчните приходи. „Предвиждаме увеличение на данъчните приходи с 416 000 лв., на база подобрена събираемост“, посочи Каменов и разясни в детайли очакваните увеличения от приходи на услугите, наеми на имущество, земя и от концесии. Той уточни, че единствено при приходите от продажби и постъпления от приватизация се очаква намаление с 326 000 лв., като в това перо се предвижда основно продажба от общински жилища и прекратяване на съсобственост и закупуване на имоти, в които законно са построени сгради с право на строеж.

По разходната част, кметът разясни, че се разчита на подобрена ефективност при управлението на разходите. Най-сериозно намаление на разходите в бюджета са за представителни цели както на Общинския съвет - с 60 %, така и на кметът на Община Враца и кметовете на населени места, с близо 50 %. В същото време са увеличени средствата за превантивни дейности за намаляване на последствията от бедствия и аварии с 60 000 лв., предвидено е и почистване на речни корита и язовири.

В разходната част са предвидени средства за разплащане на просрочените задължения от 2016 г. на Общинските предприятия „Социални дейности“ и „Спорт и туризъм“, като те са предимно за неразплатени сметки за ток, вода, парно и др. консумативи, някои от които са задължения на спортните клубове.

През 2017 г. се увеличават средствата за младежки дейности с 35 000 лв. и от 247 000 лв., стават 282 000 лв. Повече са предвидените средства - 200 000 лв., за осигуряване на устойчивост на изпълнени вече проекти и поддържането на новите обекти.

Кметът Калин Каменов подчерта, че тази година в програмата за капиталови разходи и текущи ремонти са заложени 300 000 лв.  за кметствата и кварталите на Враца, като в това число за капиталови разходи са предвидени 142 000 лв., а за текущи ремонти 158 000 лв. За оптимизация на светофарните уредби са планирани 100 000 лв. Заложени са и средства, в размер на 295 000 лв. и за ремонт на общинската пътна мрежа. С тях ще се финансира рехабилитацията на два приоритетни пътни участъка в Община Враца и те са Девене - Три кладе

Обсъдиха бюджета на Враца за 2017 г

нци за сумата от 59 600 лв. и Девене – Чирен за 163 400 лв. Другият маршрут, който също ще бъде ремонтират е пътят Мраморен - Голямо Пещене и предвидените средства са в размер на 72 000 лв.

„Новото тази година е, че увеличаваме средствата, от собствени приходи за ремонти и изграждане на спортни бази. Планирани са 200 000 лв. при 100 000 лв. заложени през изминалата година.“, каза Каменов. Той подчерта, че в програмата за капиталови разходи и за текущи ремонти на улици в град Враца са заложени 400 000 лв. Още 2 млн. лв. са средствата за ремонти на улиците в преходния остатък, с който ще бъде увеличен бюджета през февруарската сесия.

В детайли, директорът на дирекция „Финансово-счетоводна дейност” в Общината Румяна Маринова представи проектобюджета за 2017 г. на Община Враца и заяви, че той има реалистична приходна част и благоприятни бюджетни решения по разходната част.

По време на публичното обсъждане въпроси и предложения отправиха кметове на населени места, общински съветници и директори на предприятия.