Срещата в Оряхово
Срещата в Оряхово / ОИЦ Враца
ОИЦ Враца представи на две срещи новата процедура на Оперативна програма „Околна среда“  - „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Срещите бяха проведени във Враца и в Община Оряхово. В област Враца защитена зона е „Врачански Балкан“ с мерки за подобряване на условията за гнездене чрез поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд, разширяване на мрежата от площадки за подхранване на лешоядните птици в страната - изградени са 10 площадки, ежегодно се извършват подхранвания, като седмично се прави най-малко по 1 подхранване от 200 кг. Процедурата е насочена и към втора защитена територия в област Враца - „Островското блато“, разположено край река Дунав, между селата Лесковец и Остров, с мерки за подобряване на условията за живот на „Белоока потапница“.

С бюджет от 9 141 202 лв. процедурата ще подкрепи подобряването на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове. Ще се финансират мерки по извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и други.

Допустими за финансиране са разходи за: строително – монтажни работи, изолиране на опасни електропреносни стълбове и предотвратяване инсталирането на нови опасни трасета в районите на повторно въвеждане на черния лешояд, подобряване на условията за гнездене чрез поставяне на изкуствени гнезда, оборудване и съоръжения, материални активи, закупуване и осигуряване на софтуер и лицензи, специализирани услуги, провеждане и участие в мероприятия и други. Партньорството е допустимо, но не е задължително. Срок за кандидатстване: до 24 октомври 2019 г. – 18:30 ч.
 
 
ОИЦ Враца