Подпалени стърнища
Подпалени стърнища / ОУПБЗН
Солени глоби ще бъдат наложени на тези, които нарушат забраната за палене на стърнища, това припомня кметът на Мездра Генади Събков. "Забранява се запалването на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци на територията на община Мездра" - това гласи заповед, издадена в края на септември от кмета на железничарския град. Документът регламентира и необходимите  мерки за осъществяване на засилен постоянен контрол за предотвратяване възникването на пожари на територията на общината.

При констатирани случаи на палене на стърнища, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци на територията на община Мездра, кметовете и кметските наместници следва да предприемат необходимите административно-наказателни мерки срещу нарушителите съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. Санкциите са регламентирани в Закона за опазване на земеделските земи и Закона за опазване на околната среда.
Ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци, се наказва с глоба от 1500 до 6000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2000 до 12 000 лв.