Дела срещу кметове, продали неправомерно земеделски земи
Дела срещу кметове, продали неправомерно земеделски земи / Дарик Враца

По протест на Прокурор от Районна прокуратура Белоградчик се  оспорват 10 Решения на Общинските съвети в Чупрене, Белоградчик и Димово, съгласно, които е възложено на кметовете на тези общини да организират и проведат процедури на продажба за имоти частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване.

Това съобщипа от Административния съд във Видин. Съображенията за оспорване на решенията на общинските съвети са, че същите са взети в противоречие със Закона за опазване на земеделската земя /ЗОЗЗ/ в сила от 21.12.2015 г., съгласно разпоредбите на който в срок от 5 години от влизането му в сила, земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни мерки, освен ако не са включени в проект, според който да подлежат на принудително отчуждаване.

На това основание са обявени за нищожни и Заповедите на кметовете на общините Чупрене, Димово и Белоградчик, с които са избрани спечелилите на проведените публични търгове с явно наддаване за продажбата на земеделски имоти в землищата на тези общини.

Образуваните 16 административни дела по протест на Прокурор на Районна прокуратура Белоградчик са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания в периода 6-20 юли 2016 г.