/ Община Видин
Като първа точка от дневния ред бяха разисквани актуализацията на бюджета на Община Видин и промяната на поименния списък за капиталови разходи през 2021 г.

Поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи през полугодието в размер на 248 264 лв., които не са заложени в началния план на бюджета, се актуализират по приходната част постъпленията от продажби на сгради - 76 523 лв. и от продажба на земя - 171 741 лв.

Във връзка с това и възникнала необходимост се налагат допълнение и промяна в списъка за капиталови разходи. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ в Община Видин посочи какви са корекциите по разходните параграфи.

Във Видин възстановяват детски площадки и спортни съоръжения

Ще бъде направен основен ремонт на покриви на общински жилища в жк. „Гео Милев“ и жк. „Строител“ на стойност 185 810 лв., на мястото на отпаднал обект „Основен ремонт на 3 халета за нуждите на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“, предвиден в първоначалния вариант на списъка за капиталови разходи. Базата на предприятието ще бъде преместена на друг общински терен.
 

Относно обект „Придобиване на автомобил „Вишка с изолиран кош“ за нуждите на звено „Поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения общинска собственост“ стойността се завишава от 3 600 лв. с 32 400 лв. Повече ще са средствата, предназначени за две детски площадки и спортни съоръжения - в парк „Владикина бахча“ и Крайдунавския парк.
 
Други корекции са свързани с ремонти на сгради на кметства, детски градини, дейности по благоустрояване на територията на цялата община и др. и не се отразяват на общата стойност на капиталовите разходи.
 
По точката от дневния ред за прехвърляне на материални активи на общинското предприятие по чистота, Светла Ангелова, началник отдел „Екология“ поясни, че това е процедурен въпрос. Материали и консумативи на бившите звена „Чистота“ и „Строителни дейности“ се предоставят за управление на новосформираното предприятие.
 
Бяха дискутирани няколко предложения относно захранване на банкови извънбюджетни сметки по проекти на Община Видин, които също бяха гласувани. Във връзка с проект „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 заместник-кметът и ръководител на проекта Борислава Борисова обясни: „Имаме нужда от временно финансиране от Община Видин - заем, както сме правили по предишния компонент 3, докато ни верифицират разходите и след това го връщаме.

Издължили сме половината от предния проект, очакваме до дни да се възстановят разходите. Практика е в Община Видин, когато имаме разплащане на заплати, както е в случая – на социални асистенти и здравни експерти, да си помагаме чрез заем от Общината, а парите да бъдат върнати в рамките на разумен срок“.
 
Общо 11 точки от дневния ред се отнасяха за включване на учебните и детски заведения в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

Проектират четири нови входа във Видин заради изграждането на магистралата до Ботевград

Въпреки демонстративното напускане на заседанието на част от общинските съветници, които явно не са заинтересовани от решаването на належащи проблеми като ремонт на общинските жилища, на детски и спортни съоръжения, основни ремонти на сгради на детски градини, училища, кметства и различни дейности по благоустрояване, които са в полза на всички жители, актуализацията на бюджета бе гласувана.
 
Всички останали предложения също бяха приети, с изключение на последното - за упълномощаване на представител на Община Видин за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. Причината бе липсата на кворум.