/ Thinkstock/Getty Images
Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка за техническата безопасност на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията на Видин, съобщиха от ДАМТН.

Проверени са общо 34 асансьора. В резултат на проверката са спрени 14 бр. асансьори. Най-честите причини, поради които съоръженията са спрени от експлоатация са:

- ползвателите са допуснали асансьорите да се поддържат от лице, което не е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за технически изисквания към продуктите и получило удостоверение от Председателя на ДАМТН за осъществяване на такава дейност
- експлоатиращи се асансьори без на същите да е извършен периодичен технически преглед
- напукана външна изолация на флексир кабел
- нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка, монтирано в кабината на асансьора


Всички асансьори, при които са открити несъответствия, са спрени от експлоатация със запис в ревизионната книга или заповед на началника на РОИДТНСЗБ. Ще бъдат предприети и административнонаказателни мерки.

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори, монтирани в жилищни сгради и в други градове на страната, с цел увеличаване на контрола върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.