Нов център с подземен паркинг ще има Г. Оряховица, стартира изготвянето на Интегрирания план за градско развитие
Нов център с подземен паркинг ще има Г. Оряховица, стартира изготвянето на Интегрирания план за градско развитие / Дарик нюз
Нов център с подземен паркинг планират в Г. Оряховица, стартира изготвянето на Интегрирания план за градско развитие
69547
Нов център с подземен паркинг планират в Г. Оряховица, стартира изготвянето на Интегрирания план за градско развитие
  • Нов център с подземен паркинг планират в Г. Оряховица, стартира изготвянето на Интегрирания план за градско развитие

Нова визия ще има централният площад в Горна Оряховица, съобщи кметът на Общината инж. Добромир Добрев. През тази година е заложено работното му проектиране. То предвижда ново разположение на алеите и фонтаните, както и подземен паркинг. В момента площадът е хлътнал на места, тъй като е изграждан върху насип. След реконструкцията му подземният паркинг трябва да реши този проблем и да облекчи спирането в центъра.

По- рано днес инж. Добрев представи спечеления проект за изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Договорът за него е подписан с Министерството на регионалното развитие, като общината ще получи безвъзмездно 457 127 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Ръководител на проекта е архитект Христо Харлов, в екипа влизат още Ренета Кочева, Петя Петрова и Марин Петков.

“Не можем да стартираме работата си по новите оперативни програми, преди да реализираме дейностите по този проект, който планира устойчивото развитие на Г. Оряховица за шест години напред. Надявам се това да стане преди предвидената му продължителност от 20 месеца”, каза инж. Добрев.

Интегрираният план цели трайното подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия. Работата по изготвянето му започва с анализ на настоящата ситуация в град Г. Оряховица, който ще покаже кои части от територията му имат нужда от решаване на проблемите им. Самият анализ ще определи три зони на въздействие, към които ще се насочат ресурси за социално-икономическо и инфраструктурно развитие.

Първата зона е с преобладаващ социален характер – градска територия с преобладаващи жилищни функции, където средата се нуждае от значителни подобрения. Втората зона е с потенциал за икономическо развитие, където техническата инфраструктура и останалите характеристики не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите или бъдещи икономически дейности. Третата зона е за публични функции с висока обществена значимост – територия, в която преобладават сгради с административни и обществени функции, както и сгради – недвижими културни ценности.

Според указания на Министерството на регионалното развитие, най-малко 5% от финансирането, определено за Г. Оряховица, ще отиде за обекти от социалната инфраструктура. Финансиране до 20% пък се предвижда за обекти извън общинския център, но в рамките на територията на община Г. Оряховица. Новият план ще бъде разработен с най-широко гражданско участие – ще има обществени обсъждания и консултации с гражданите, с бизнес средите, със специфични групи, носители на интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, подчерта кметът инж. Добромир Добрев.

Чуйте повече от него в звуковия файл.

Предстои да стартира процедурата по избор на фирма, която да изготви Интегрирания план за възстановяване и развитие на Г. Оряховица.