/ РИОСВ-Велико Търново
Експерти по биоразнообразие от РИОСВ извършиха незабавна проверка по сигнал за отглеждане на четири шипоопашати костенурки в двор на частен имот в Лясковец.

РИОСВ-Велико Търново

При проверката са установени общо пет сухоземни костенурки от вида шипоопашати костенурки. Те са иззети с полицейски протокол за доброволно предаване. Животните са били във видимо добро състояние и веднага е организирано връщане в подходящо за тях местообитание.

Експерти на РИОСВ провериха сигнал за незаконен пункт за изкупуване на охлюви

На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки - шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). Сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Те са приоритетни за опазване по редица международни конвенции.

РИОСВ-Велико Търново

Сухоземните костенурки са обявени за защитени и са включени в Приложение № 3 на Законa за биологичното разнообразие. Тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство е забранено и нарушителите се санкционират по реда на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.