ДАМС отново финансира проекти по програма “Спорт за децата в свободното време”
ДАМС отново финансира проекти по програма “Спорт за децата в свободното време” / netinfo
За втора поредна година Държавната агенция за младежта и спорта набира проекти по програмата “Спорт за децата в свободното време”. По нея заниманията на учениците със спорт през следващата година ще се провеждат не само през ваканционните дни, а и в свободното от учебни занимания време.
“Основната цел на програмата е създаване на условия и възможности за участие на деца непрактикуващи системно спорт и деца с увреждания, в неравностойно положение в спортни занимания през свободното им време”, коментира Кремена Симеонова- главен експерт на ДАМС за областите В. Търново и Габрово. Тя очаква проектите до 20 октомври в офиса на Агенцията на улица “Хр. Ботев” в Старата столица.
Заниманията с децата ще бъдат водени само от спортни организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и са вписани в Националния регистър на спортните организации. Всеки клуб може да кандидатстват по Програмата с един проект ако предложи спортна база с осигурени безопасни условия за спорт; има правомощия да организира и провежда спортни занимания на деца по групи; разполага със специалисти по съответния вид спорт; осигури медицински екипи и няма задължения към ДАМС по предишни договори.
През тази година в “Спорт за децата в свободното време” са били ангажирани около 270000 подрастващи, а през следващата целта е да бъдат обхванати със 100 хиляди повече, информира още Кремена Симеонова.