/ Община Враца
Към настоящия момент напълно са завършени строително-монтажните работи (СМР), свързани с обновяване и внедряване на предвидените мерки за енергийна ефективност в 17 (седемнадесет) броя многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов.

Свищовлии искат Националната програма за енергийна ефективност да продължи

Всички обекти общо: 17 броя са въведени в експлоатация в рамките на предвидените в договорите с изпълнителите срокове, а Техническите паспорти на сградите са актуализирани.

Още два блока в Свищов ще бъдат санирани по програмата за енергийна ефективност

Изпълнените на мерки ще допринесат за постигането на целите на проекта, а именно: 


• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
• подобряване на експлоатационните характеристики и удължаването на жизнения цикъл на сградите; 
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Сградите обект на интервенция вече имат модерен облик и подобрен комфорт на обитаване за всички живущи в тях, което е инвестиция в устойчивото развитие на Община Свищов.

Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийната ефективност, а именно - достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. 

В Свищов подписаха първия договор за саниране по новата национална програма

Поради финализиране на основните проектни дейности предстои да бъдат проведени две публични събития, а именно: Откриване на обектите и Заключителна пресконференция, като датите на провеждането им ще бъдат анонсирани допълнително.

Санират две жилищни сгради в Свищов по проект за енергийно обновяване

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 2 754 827.38 лева, от които:

- 2 341 603.28 лева - безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие и

- 413 224.10 лева - национално финансиране.


Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на подписването на Договора с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.