училище класна стая
училище класна стая / Thinkstock/Getty Images
19 130 студенти се обучават в трите висши училища
Към 01.01.2018 г. учебни занятия се водят в 69 общообразователни и  специални училища, от които  6 начални, 41 основни, 1 обединени, 4 профилирани гимназии и 17 средни училища (СУ). В сравнение с предходната учебна година общообразователните и специални училища в област Велико Търново са с 4 по-малко. През учебната 2017/2018 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 17 436.

През учебната 2017/2018 година 508 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 430 в основното образование. От тях най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 51.6%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 35.9%, и на напусналите поради нежелание да учат - 7.0%.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 87.4%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 93.3%.

Преподавателският персонал (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2017/2018 година са 1 722, или с 4.1% по-малко в сравнение с предходната учебна година. В състава на преподавателския персонал преобладават жените - 84.4% от общия брой на учителите.

Професионалното образование и обучение в област Велико Търново през учебната 2017/2018 година се осъществява в 15 професионални гимназии, 1 спортно училище и 2  професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е  5 528 и в сравнение с предходната година се увеличава със  179  (3.3%). 

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 4 180, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация – 1 114, в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 46 и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са 188. 

През 2017 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 766 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи: 
• 6 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки. 
• Втора и трета степен професионална квалификация през 2017 г. са придобили съответно 96 и  442 ученици. 
• 20 ученици са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование.

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища в областта (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) са общо 405, като от тях 92.8% работят в професионалните гимназии за придобиване на трета степен професионална квалификация. 

В област Велико Търново функционират три висши училища. Общият брой на студентите в тях през учебната 2017/2018 година, включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 19 130.

През учебната 2017/2018 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” в университетите се обучават 18 622 студенти.

Преподавателите във висшите училища в областта през 2017/2018 учебна година са 1 111, като на основна работа са 85.1% от тях.

Докторантите в областта към 31.12.2017 г. са 508 и намаляват с 2.7% спрямо 2016 година. Новоприетите докторанти през 2017 г. са 145, от които 7 са чужди граждани. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“ в областта през 2017 г. са получили 102 души.