С пълно единодушие приеха бюджета на Община Девня
С пълно единодушие приеха бюджета на Община Девня / снимка: Община Девня

С 13 гласа „за", без „против" и „въздържал се", Общинският съвет на Девня прие местния бюджет за тази година, чиято макрорамка възлиза на 7 661 058 лева. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 3 136 151 лева, а тези от местни дейности - 4 592 987 лева.

1 860 500 лева е планът за постъпленията от данъци, а предвидените суми от неданъчни приходи надхвърлят 2 100 000 лева. Най-голям е делът на сумите от налога за недвижимо имущество и такса смет. В разходната част най-много средства са предвидени по перото за издръжка, като е заложен и резерв за неотложни харчове в размер на 100 хил. лева. Значителни средства са заделени във функциите „Образование" - близо 2 272 224 лева, „Жилищно строителство, благоустройство, комуналнo стопанство и опазване на околната среда" - 1 315 444 лева, „Социално подпомагане и грижи" - близо 800 хил. лева, „Здравеопазване" - близо 300 хил. лева.

И през 2017-а Община Девня ще бъде изправена пред предизвикателството да отговори на нарастващите потребности и очаквания на гражданите в условията на продължаваща задлъжнялост към държавни институции. Основната цел на бюджета е да се изчистят унаследените дългове към НАП и РИОСВ-Варна, чийто общ размер възлиза на близо 700 000 лева, като не се допускат нови борчове.

С наличните средства ще се възстановява и изгражда съществуваща и нова инфраструктура, ще се развива културно-историческото наследство на общината и ще се създават предпоставки за развитие на малкия и среден бизнес, както и за пълноценен отдих и живот.

Местните приходи са планирани реалистично - на база оптимизиране събираемостта на местни данъци, такси и наеми, заяви кметът Свилен Шитов. По думите му през 2017 година рисковете ще влияят в много по-голяма степен върху етапа на изпълнението на общинския бюджет, а актуализациите му ще бъдат неизбежни.