Проверяват за употреба на химични вещества
Проверяват за употреба на химични вещества / netinfo

Контролна дейност по прилагане на Регламент за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали са започнали експерти от РИОСВ-Варна. Съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите план, на територията на инспекцията ще бъдат проверени 62 оператора.

При проверките ще се следи за наличие на необходимата документация, във връзка с производството, пускането на пазара и употребата на химични вещества в самостоятелен вид, препарати или изделия.

Към момента са проверени 5 оператора, на които са дадени предписания да се представи необходимата информация в срок.

При нарушение на Закона за защита от вредното въздействие от химични вещества и препарати глобите са от 4 000 до 100 000 лв.