Подписан е договорът за модернизация и обновяване на две професионални гимназии
Подписан е договорът за модернизация и обновяване на две професионални гимназии / снимка: live.varna.bg

Договорът за модернизация и обновяване на професионалните гимназии - по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов", и по икономика „Д-р Иван Богоров", който ще се реализира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, бе подписан днес, съобщи Лилия Христова, дирекция „Образование и младежки дейности" към Община Варна.

Общата стойност на безвъзмездното финансиране за двете училища е 2,8 млн. лв. В тях учат общо 1806 ученици, 63-ма от които са със специални потребности.

Проектното предложение е насочено към подобряване на образователната инфраструктура. Целта е създаване на условия за развитие на съвременно и конкурентно професионално образование. Проектът предвижда строително-ремонтни работи, доставка на необходимото специфично за учебните заведения оборудване и обзавеждане. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, ще бъдат извършени ремонти на дворните пространства и създаване на достъпна архитектурна среда. Община Варна е готова с инвестиционните проекти, включително с обследване за енергийна ефективност на сградите.

Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" и професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров" са в списъка на приоритизираните обекти, изготвен в съответствие с методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България. Двете гимназии осигуряват кадри, от които бизнесът в региона има необходимост.