Стажанти в Окръжен съд Варна
Стажанти в Окръжен съд Варна
На всеки стажант се определя съдия-наставник от състава на Окръжен съд – Варна

Четирима юристи избраха Окръжен съд – Варна, за да започнат задължителния си стаж.

На официална церемония те подписаха актове си по встъпване, като председателят на съда, съдия Марин Маринов лично им връчи стажантските книжки.

В продължение на половин година съдебните-кандитати могат да придобият преки впечатления и практически опит за основните функции, задълженията и организацията на дейността на органите на съдебната власт, адвокатите и нотариусите.

Някои от съдебните кандидати споделиха, че вече са преминали стаж в адвокатски и нотариални кантори, при частни съдебни изпълнители, в правни отдели на търговски банки, както и в Софийски районен съд.

Стажът предвижда юристът да прекара първо две седмици в районен съд, после седмица в окръжен съд, след това две в административен съд. По седмица е необходимо да бъде в окръжна прокуратура, в окръжен следствен отдел и накрая една седмица в районна прокуратура.

Стажантската книжка, в която е вписан индивидуален календарен план на финала се заверява от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

На всеки стажант се определя съдия-наставник от състава на Окръжен съд – Варна, който ще има ангажимента да го запознае с работата по граждански, наказателни и търговски дела. Наставникът ще възлага изготвянето на проекти за съдебни актове.

За да придобият юридическа правоспособност, стажантите се явяват на изпит, който се провежда два пъти в годината.