дете
дете / iStock/Getty Images

Конкурс за разработване на проекти от неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора обявява дирекция „Превенции“ към Община Варна.

В него могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Указания за изготвяне на проекти по превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора за 2020 година. Проектните предложения трябва да обхващат периода 1-ви април – 31-ви октомври 2020 г.

Кандидатстващите организации трябва да подадат проектите си в деловодството на Община Варна до 12-ти март 2020 година. Допълнителна информация на телефон 052/820 677. Необходимите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на дирекция „Превенции”.