Долни чифлик ще интегрира с европроект учениците от малцинствата
Долни чифлик ще интегрира с европроект учениците от малцинствата / Дарик Варна, архив

Община Долни чифлик започва разработването на проект за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, както и на децата,  търсещите или получили международна закрила. Съгласие за това със свое решение даде и общинският съвет.

„Целта е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства, както и от маргинализирани обществени групи, да се изградят като пълноценни граждани и да получат възможност за социална и личностна реализация. Проектът ще обхване и деца от семейства, търсещи или получили международна закрила”, обясни кметът на общината Красимира Анастасова.

Долни чифлик е бенифициент по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и затова ще кандидатства за финансиране с проектното си предложение по приоритетната ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ и в рамките на инвестиционния приоритет: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“. Безвъзмездната финансова помощ  е в размер на 100%, а предвидените средства за един проект са от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. Освен това по тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Срокът за изпълнение на проекта е от 12 до 36 месеца.

Целевите групи, които ще бъда обхванати, са ученици от етническите малцинства, деца търсещи или получили международна закрила, младежи, родители. В рамките на проекта е предвидено допълнително обучение по български език за онези, за които българският език не е майчин, както и допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище деца от малцинствата. Предвидени са и дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. В проекта ще бъде заложено кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от целевата група и осигуряване на психологическа подкрепа за тях, както и възможности за продължаване на образованието им  в гимназиалния етап и за успешно завършване на  средно образование.

Проектът ще ангажира родителите да участват в образователния процес и със спацифични форми ще проведе кампания за разясняване на ползите от образователната интеграция, приемането на различието и редовното посещение на учебните занятия в училище. Една от важните задачи, които ще се решават в рамките на поректа, е преодоляването на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност). Предстои и разработването и приемането на общински план за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите, или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Общинският съвет на Долни чифлик одобри и подписването на споразумение за общинско сътрудничество с бъдещите партньори по проекта. Това са НПО “Зелени посоки” гр. Варна, НПО „Асоциация за европейско развитие”, СОУ "Васил Левски" - гр. Долни чифлик, ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - гр. Долни чифлик; ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с Венелин, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Голица; ОУ "Паисий Хилендарски" - с. Горен чифлик; ОУ "Христо Смирненски" – с. Гроздьово; ОУ "Христо Ботев" – с. Пчелник; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-  с. Старо Оряхово; НУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Шкорпиловци; Частна професионална гимназия по управление на туризма "Константин Фотинов" – с. Старо Оряхово.