/ netinfo
АТАКА сезира екоминистерството за замърсяване на р. Стара река
Народният представител от АТАКА Павел Шопов зададе въпрос на министъра на околната среда и водите Нено Димов относно замърсяването на р. Стара река, протичаща през Старозагорска област.

По време на парламентарния контрол в петък Шопов заяви, че на няколко пъти граждани са поставяли пред него въпроса за замърсяването на реката, извираща от Чирпанските възвишения, протичаща през Старозагорска област и вливаща се в р. Марица, близо до Хасковска област.

По думите му, особено драматично е състоянието на реката от няколко години в района на манастира „Св. Атанасий“ до с. Златна ливада. Проблемът бил поставян на местно ниво многократно, но и до този момент не е идентифициран източник на замърсяването и не са предприети каквито и да е мерки.

„И извън периода на пролетното снеготопене и покачване нивото на реката през цялата година се забелязва силно замътване на водите и почти изчезване на рибата, която в миналото е била в изобилие. Идентифициран ли е причинителят на замърсяването и какво е направено или ще бъде направено за възстановяване на нормалното състояние на реката?“, попита атакистът Шопов.

Министър Димов отговори, че вероятни източници на замърсяване, предизвикващи влошаване на състоянието на реката са населените места и дифузно замърсяване с биогени от земеделие и животновъдство.

След постъпването на въпроса от АТАКА е извършена проверка на място на р. Старата река от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, РИОСВ Стара Загора и Регионална лаборатория-Стара Загора.

Извършен е оглед на района около с. Гита, община Чирпан и е констатирано наличие на ферма за животни и птици, около която има значително количество торна маса в непосредствена близост до воден обект (дере, което се влива в р.Стара река).

Взета е водна проба на мястото на вливане на дерето в р. Старата река. Пробите са анализирани и резултатите показват биогенно замърсяване с азотни и фосфорни вещества.

РИОСВ-Стара Загора предприе действия по санкциониране на фермата за замърсяване на водите. Относно контрола на животновъдната ферма е сезирана и Областна дирекция по безопасност на храните за предприемане на действия.