Сделката с цигарената фабрика е според правилата
Сделката с цигарената фабрика е според правилата / netinfo

Ясни са резултатите от проверката на Комисията за Финансов надзор за продажбата на цигарените фабрики в Стара Загора и Пловдив.

След извършената проверка на реализацията чрез търговската система на борсата на сделки за продажбата от „Булгартабак Холдинг” АД на мажоритарни пакети акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД (от 14 юли 2008 г.) и „Цигарена фабрика Пловдив” АД (от 17 юли 2008 г.) Комисията за Финансов надзор е установила: Продажбата на пакети акции от двете дружества е извършена съгласно уточнената между борсата и продавача процедура, като сделките са сключени според правилата за търговия на БФБ по време на непрекъсната търговия.


Следва да се отбележи, че мажоритарните дялове са продадени при условията на нормална търговия, но в конкретния случай продавачът („Булгартабак Холдинг” АД и консорциум от консултанти) е предварително публично известен, което е в противоречие с принципа за анонимност на страните, характерен за обичайната борсова търговия, уточняват от КФН.

Същевременно, Комисията счита, че СД на БФБ-София АД не е предприел необходимите действия съобразно своите правомощия по борсовия правилник, с които да гарантира в достатъчна степен държавния интерес, а именно осигуряването на максимална доходност от сделката за „Булгартабак Холдинг” АД и в крайна сметка реализирането на желаните приватизационни намерения на принципала - българската държава.