Ремонтират от 1 април казанлъшката болница за близо 4 млн. лева
Ремонтират от 1 април казанлъшката болница за близо 4 млн. лева / Община Казанлък

„МБАЛ д-р Хр. Стамболски" ще бъде реконструирана по проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Проектът е за 3 791 817,24 лв. и се изпълнява от Община Казанлък, бенефициент по проекта, в периода февруари 2012 - февруари 2014 г. Неговата обща цел е подобряване здравния статус на жителите на община Казанлък и съседните общини чрез повишаване качеството на предоставяните здравни услуги и осигуряване на съвременна здравна инфраструктура, отговаряща на европейските стандарти в медицинското обслужване. Специфичните цели са:
- Доставка на модерна, високотехнологична медицинска апаратура и техника за подобряване на ранната диагностика, качеството на медицинското обслужване и достъпа до лечение на населението, обслужвано от „МБАЛ д-р Христо Стамболски" ЕООД;
- Осигуряване на съответствие на помещенията, в които ще бъде поставено и инсталирано новото оборудване със съвременните медицински и технически стандарти и с изискванията на производителите.
- Успешно, без обжалване, са сключени договори след проведени процедури за изработка на тръжна документация; одит на проект; мерки за информация и публичност на проекта; изпълнение на СМР; авторски надзор; строителен надзор и 33 бр.фирми за доставка и монтаж на медицинско оборудване.

Строително-монтажните работи ще започне с откриване на строителна площадка на 1 април 2013 г. С това започва изпълнение на СМР по проекта за привеждане на помещенията, в които ще се монтира закупеното оборудване, към изискванията на производителите, медицинските стандарти и действащата нормативна уредба. Предвидено е изпълнение на СМР в отделението по образна диагностика; Първо вътрешно отделение; операционен блок към родилно отделение; отделението по хемодиализа; хирургичен блок. Срокът за строителните дейности е 70 дни, след което в ремонтираните отделения ще бъде доставена медицинската апаратура. Предвижда се доставката на медицинското оборудване в помещенията, в които не се предвижда СМР, да стане в началото на месец април.

Компютърен томограф, видеобронхоскоп, дигитален рентгенов апарат, хемодиализни апарати, система за обратна осмоза, операционни лампи и операционна маса за АГО ще се доставят след завършване на СМР.