Превишен е аларменият праг за серен диоксид в Гълъбово
Превишен е аларменият праг за серен диоксид в Гълъбово / Dariknews.bg, архив

Нивата на серен диоксид в атмосферния въздух на Гълъбово превишават алармения праг в часовете от 12 до 14.

РИОСВ-Стара Загора информира гражданите на град Гълъбово да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят прозорците на стаите.

Отчетените концентрации на замърсителя от пункта, разположен в централната част на град Гълъбово са следните:
- в 12:00 часа - 2,79 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 13:00 часа - 1,86 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 14:00 часа - 1,53 пъти пределнодопустимата концентрация;
Р
ИОСВ-Стара Загора информира и отговорните институции в град Гълъбово и региона, че е необходимо да се приведе в действие Оперативния план за опазване здравето на населението.

Източник на емисии на серен диоксид в региона са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс „Марица изток".

На операторите на топлоелектрическите централи незабавно бе издадено предписание за предприемане на всички необходими действия, включително и намаляване на товара на работещите мощности.

РИОСВ - Стара Загора продължава с контрола на качеството на въздуха и ще информира гражданите на град Гълъбово за отпадане на необходимостта от предприетите предпазни мерки.

Чувствителна група при превишаване на нивата на серен диоксид са: деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. При нормална физическа активност и дишане през носа, дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира още от първата бариера на респираторната система - лигавицата на носа. Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват дишането през устата и съответно инхалирането на серен диоксид в по-ниските дихателни отдели. Това провокира здравословни проблеми от страна на дихателната система. След като експозицията на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява напълно за няколко часа.

Аларменият праг за серен диоксид е 500 µg/m3, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг.