партньорство
партньорство / Тракийски университет
Декларация за партньорство с ректорите на още четири университета подписа ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков.

Петте висши учебни заведения ще си сътрудничат в обучението и научните изследвания в областта на устойчивото използване на природните ресурси.

Договорните отношения бяха подписани в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ на Лесотехнически университет от чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев от Лесотехнически университет, проф. д-р Иайло Георгиев от Минно-геоложки университет „СВ. Иван Рислки“, проф. д-р инж. Илия Железаров от Технически университет – Габрово, проф. д.и.н. Георги Колев – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.