Кметът подписва договора за изграждане на Регионалното депо
Кметът подписва договора за изграждане на Регионалното депо / Dariknews.bg,архив

Кметът Живко Тодоров ще подпише в петък договора за изграждане на Регионално депо за отпадъци.

Бенефициент е Община Стара Загора, а партньори са общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора".

Обект 1 от проекта включва „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците".

Стойността на договора е 32,5 млн.лв. с ДДС. За изпълнител, чрез открита процедура за обществена поръчка, е избрана фирма „Иринополис" ДЗЗД гр. София. Дейностите по изпълнението трябва да приключат до средата на 2015 г.

Изграждането на Регионален център за управление на отпадъците включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране.

Дейностите по строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци включват - изграждане на електропровод за захранване на площадката, на захранващ водопровод, колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на заустване, довеждащ път, изграждане на клетка с полезен обем 1,2 млн. m3 , вътрешни площадкови инсталации и съпътстващата инфраструктура, електронна везна, административни и технически сгради, охранителни канавки включително за мерки за мониторинг и защита на околната среда - пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битово-фекални води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др., както и система за улавяне на газовете.

Технологията на Инсталацията за сепариране и закрито компостиране включва механично и биологично третиране на смесени битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци и растителни отпадъци, разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини (дървесни и „зелени" отпадъци) в регион Ст. Загора.

Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" се осъществява по договор № DIR 5112122-С007 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."

Стойност на проекта: 52 017 747,21 лв.

Европейско съфинансиране: 42 004 330,87 лв.

Национално съфинансиране: 7 412 528,98 лв.

Собствено съфинансиране: 2 600 887,36 лв.

Целта на проекта е постигане високо ниво на опазване на околната среда в регион Стара Загора, в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на управление на отпадъците. Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.