/ iStock/Getty Images
Жителите на засегнатите села протестираха преди години
Областният управител на Стара Загора Иван Чолаков е подписал заповед в края на месец юни, с която разрешава изработване на Специализиран ПУП за кариера за добив на подземни богатства в землището на селата Братя Кунчеви, Оряховица и николаевското село Едрево, част от концесионна площ от находище „Кереч Търла“.

Обект на проектиране е разработване на кариера за добив на подземни богатства варовици (въздушна вар) за сероочистка и доломити в територия, по открит способ.

Площадката, избрана за реализиране на инвестиционното намерение, представлява част от горска територия – частна държавна собственост и заема част от предоставената концесионна площ.

Жители на 11 села в Старозагорско протестираха срещу изграждането на кариера за варовик в местността „Кереч Търла“ (СНИМКИ)

Предвижда се поставяне на преместваема мобилна трошачно - сортировъчна инсталация за първична преработка на добитата суровина, както и поставяне на преместваеми съоръжения от контейнерен тип с нужното предназначение за санитарно-битови нужди за персонала на обекта“.

През 2018 година, жителите на 11 старозагорски села блокираха Подбалканския път София-Бургас и протестираха срещу изграждането на кариера за варовик в местността „Кереч Търла“.

Те  настояха за мораториум върху разрешителното за дейността на кариерата и за нова оценка на въздействието върху околната среда, в която да бъде отчетено и тяхното мнение. Жителите на селата в Стаозагорско се опасяваха от екологична катастрофа в региона.

Тогавашният областен управител Гергана Микова отказа да подпише заповедта.

Позицията на община Стара Загора срещу кариерата за добив на подземни богатства, не се е променила към днешна дата, коментира кметът Живко Тодоров, тъй като тя ще има непоправими щети върху околната среда и върху населените места, засегнати от разработката на находището.

Концесионер на находището за 25 години е пловдивското дружество „АС Стоунс“ ООД. Според предварителното съобщение за предоставянето там ще бъдат направени инвестиции в размер на 2 милиона и 200 хиляди лева.