Алтернатива с нова сензорна зала
Алтернатива с нова сензорна зала / alternative55.hit.bg

Гражданско сдружение „Алтернатива 55" проведе системна и продължителна работа по модернизиране на базата за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца „Алтернатива".

По проект, финансиран от Фонд „Социална закрила" към Агенция за социално подпомагане, бе извършен ремонт на помещенията и модернизация на базата. Това даде възможност да се подобрят условията за предоставяне на социалната услуга и намалят разходите за поддръжка на Центъра поради подобрената топлинна и енергийна ефективност .

С награда, спечелена от сдружението в национален конкурс на Български център за нестопанско право, бе оборудвана сензорна зала към Центъра за работа с деца с различни форми на аутизъм, хиперактивност с дефицит на вниманието, ДПЦ и други. Това е специална среда, в която монтираните уреди, които се използват под формата на игра, създават възможности за релакс и по-добри условия за подобряване и развиване качествата на различните възприятия: зрителни, слухови, тактилни, обонятелни, чрез редуване на стимулите или възможността за комплексно въздействие върху всички сетива. Известно е, че аутистите, например, много добре се влияят от въздействието на някои от уредите-те се концентрират, стават по-спокойни и целенасочени; хиперактивните деца с удоволствие се задържат при т.н. „водни кули" - мехурчетата и смяната на цветовете в тези„кули" ги привличат и успокояват. В залата звучи приятна релаксираща музика с природни звуци - шум от вълни, водопади, птичи песни в гората.
В залата има обособени кътове за релакс, за индивидуална работа с различни техники , за развитие на моториката. Предстои закупуването на сензорни табла за развитие на различни възприятия-тактилни, звукови, зрителни, както и на сензорна пътека, съдействаща за подобряване концентрацията на вниманието.

Занятията ще се провеждат по индивидуална програма , като персоналът на Центъра премина специализирано обучение и проучи добри практики от действащи сензорни зали.