/ Thinkstock/Getty Images
147.6 хиляди, от които 78.8 хил. мъже и 68.7 хил.  жени, са заетите лица на 15 и повече навършени години в Старозагорска област. Данните са за четвъртото тримесечие на миналата година и са на ТСБ-Югоизток.
 
Коефициентът на заетост в областта е 55.8% (при 52.9% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 1.8 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.6%, а при жените - 49.7%.
 
Във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 142.9 хиляди, като коефициентът на заетост е 73.9% (77.4% за мъжете и 70.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група бележи спад с 2.7 процентни пункта.