Заседава Общински съвет Тунджа
Заседава Общински съвет Тунджа / Община Тунджа

46-то редовно заседание ще проведе днес Общински съвет Тунджа. В дневния ред са включени 12 точки.

Кметът на общината Георги Георгиев ще представи пред общинските съветници искане за предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината за реализация на дейностите по проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община „Тунджа”.

Ще бъдат обсъдени и материали, свързани с реализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година, както и доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община „Тунджа” за периода 2007-2013 г.