/ Снимка: Дарик, архив
Във връзка с постъпило до Община Сливен разпореждане на Окръжна прокуратура, общинска администрация започва извършването на проверки за спазване изискванията за отглеждане на домашни кучета.

Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в Община Сливен непосредствено след придобиването им, да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

При извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинският паспорт и регистрационен талон и да го представят за проверка на контролните органи, да извеждат кучетата с повод, а агресивните кучета и с намордник, да не въвеждат кучетата в детски площадки, закрити обществени сгради, заведения за обществено хранене, магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове.
 
При установяване на нарушения на собствениците ще бъдат съставяни актове от инспекторите от община Сливен.

Управителите на сгради в режим на етажна собственост е необходимо да предоставят на общинска администрация актуална информация за вписаните кучета в книгата на етажната  собственост и да предоставят в 30-дневен срок от вписването, информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината

За неизпълнение на задълженията си управителите на сгради в режим на етажна собственост носят административно наказателна отговорност, като се наказват с глоба от 300 до 1000 лв.