Комисия за защита от дискриминация
Комисия за защита от дискриминация / община Твърдица
Публично обсъждане актуализирания бюджет отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01 януари -31 декември 2017 г на община Твърдица се състои днес в заседателната зала на общината.
 
Поканени са жителите на общината, неправителствените организации, представителите на бизнеса, на средствата за масово осведомяване и цялата общественост за участие.
 
Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, заседателната зала на общински съвет-Твърдица, публикувани са и на сайта на община Твърдица .Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на община Твърдица.