Приеха плана за депото за твърди битови отпадъци край Ямбол
Приеха плана за депото за твърди битови отпадъци край Ямбол / netinfo
Областният експертен съвет по Устройство на територията в Ямбол прие единодушно проект за Подробен устройствен план за регулация и застрояване на Регионалното депо за твърди битови отпадъци в землището на селата Хаджи Димитрово и Дражево, съобщиха от областна администрация. Приетият проект на ПУП се връща на община Тунджа за последващи действия.

Областният управител Николай Пенев издаде допълнително разрешение за включване на още 9.681 дка в Подробния устройствен план за нуждите на Регионалното депо, на основание искане на възложителя община Ямбол от 22.10.08 г. Проектът бе приет от Ескпертния съвет след отстраняване на констатираните във входа на заседанието от миналата седмица пропуски. Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията допълнително са предоставени шест скици за допълнително включените имоти от землищата на Хаджи Димитрово и Дражево в проекта на ПУП. Община Ямбол предостави и изисквания втори екземпляр на проект на ПУП в Ообластна администрация. Т

ака проектът е цялостно окомплектован, което обуславя приемането му от Областния експертен съвет.