Четири черни лешояда (Aegypius monachus) и един обикновен мишелов (Buteo buteo) бяха намерени отровени в землището на село Тича, община Котел, област Сливен, съобщиха от МОСВ.

На мястото са открити и две тела на овчарски кучета, поставени едно върху друго, като по едното има следи, че е кълвано от птици. Предполага се, че кучетата (порода кангал) са били отровени и лешоядите са се отровили вторично.

Черните лешояди (картали) са били маркирани със сателитни предаватели от неправителствени организации, които установяват промяна в поведението, и по този начин са ги открили.

Столичният зоопарк стана нов дом за два черни лешояда (СНИМКИ)

Намерените птици и кучета са предоставени на Спасителен център за диви животни “Зелени Балкани” за назначаване на ветеринарномедицинска експертиза. В теренната проверка на 14 март участваха органите на Районно полицейско управление (РУП)-Котел, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Сливен, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Стара Загора, неправителствени организации в лицето на Сдружение „Зелени Балкани“ и Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ).

И двата вида отровени птици са защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие. Наказателният кодекс на страната инкриминира проявата на жестокост и умъртвяването на гръбначни животни, като умъртвяването чрез отрова се дефинира в Закона за ветеринарномедицинската дейност като „особена жестокост“.

Според Наказателния кодекс унищожаването на защитени видове е престъпление: “Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), какъвто е и черният лешояд, се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.”

Случаят има допълнително негативно значение, защото черният лешояд беше изчезнал в страната като гнездящ вид, включен в Червената книга на България, и едва миналата година в резултат на реинтродукционна програма беше осъществено първото успешно гнездене от десетилетия насам, като излюпеното на 19 май 2021 г. и успешно отгледано малко за съжаление сега е отровено.

Другите три мъртви птици са дарени от Испания за целите на възстановяване на вида в България. В момента са останали 12 черни лешояда в Източна Стара планина и 16 - във Врачански Балкан.

Тези тип престъпления подкопават многогодишни усилия по международни реинтродукционни програми за възстановяване на видове от българската фауна и водят до неустойчивост на проектите.  

МОСВ е утвърдило със заповед на министъра на околната среда и водите Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021 – 2030 г., изготвен с участието на заинтересованите страни.

По случая е образувано досъдебно производство към описа на РУП-Котел. Прокуратурата също разследва случая.