Отдават под наем парцели, сгради и язовири в община Тунджа
Отдават под наем парцели, сгради и язовири в община Тунджа / Dariknews.bg, архив

17 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, според Закона за горите са обявени на публичен търг в община Тунджа. Имотите са в землището на село Победа. Търговете ще се проведат на 12 април от 9.30 часа в залата на общината.

Продават се и 5 общински недвижими имоти в регулацията на селата Асеново, Ханово и Чарган. На публичен търг се предлага общински терен, представляващ други нестопански територии, с площ от 4,286 дка, в местността „Енчев рът" в село Гълъбинци.

За предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти частна общинска собственост на територията на община "Тунджа", се предлагат 2 помещения от масивни сгради в селата Безмер и Хаджидимитрово. Със спечелилите търга ще се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

Под наем за срок от 10 години се отдават 12 язовира на територията на общината. Те са в землищата на селата Голям манастир, Гълъбинци, Бояджик, Каравелово, Маломир, Роза, Симеоново и Челник. Язовирите са първа и втора категория. Обявен е публичен търг за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години, на част от имот - публична общинска собственост, в с. Веселиново. Със спечелилият търга ще се сключи договор за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

На търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, се предоставя правото на ползване за търговска дейност върху 150 кв.м., за монтиране на преместваеми съоръжения върху част от имот общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, представляващ парк с открит плувен басейн в село Генерал Инзово, като спечелилият търга има право да разположи павилион или каравана с тента, маси, столове и обекти от развлекателен характер, а за нефабрично произведени павилиони /каравани/ да се изготви проект с части архитектура и конструктивна.

За продажба на общински движими вещи се предлагат колесен трактор, специален автомобил /бърза помощ/, марка „Шкода", модел - 1203.
Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена.
Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите, подаването на документи и внасянето на необходимите такси е до днес.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.
Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа" към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.