Общински съвет Стралджа подкрепи проектни предложения
Общински съвет Стралджа подкрепи проектни предложения / Общински пресцентър Стралджа

Общинските съветници в Стралджа подкрепиха подкрепиха проектни предложения на общината.

Първият проект е „Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в населени места на територията на община Стралджа. Финансовата помощ е в размер на 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Максималният ресурс за този вид проекти, съгласно условията на приема , е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Обект на проектното предложение са водопроводните мрежи в селата Зимница и Иречеково.

С пълно мнозинство Общинкия съвет подкрепи предложението на кмета Атанас Киров за кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в част от населените места на община Стралджа. Максималният размер на този вид проекти е левовата равностойност на 1 000 000 евро. Очаква се да бъдат реконструирани или рехабилитирани са улиците „Н.Петков", „Ст.планина", „Стефан Караджа", „Иван Вазов", „Марица" в Стралджа както и улици в селата Зимница, Лозенец, Воденичане, Войника, Каменец, Иречеково.

Местните управници дадоха съгласие общината Стралджа да кандидатства и за финансиране на проектно предложение „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа" като се има предвид път Петолъчката - Ямбол/Зимница- Чарда-Джинот, път Стралджа - Атолово / Маленово, път Калчево - Войника/Тамарино-Саранско- Граница общ./Стралджа-Тунджа/- Сламино - Каравелово, път Воденичане-Палаузово/- Иречеково.

Със свое решение съветниците възложиха на кмета да предприеме необходимите действия , свързани с подготовката и кандидатстване на общината с проект „Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, област Ямбол" по Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия".