Общините ще кандидатстват за финансиране за подобряване жилищните условия на ромите
Общините ще кандидатстват за финансиране за подобряване жилищните условия на ромите / netinfo

Общинските администрации имат възможност да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите за периода 2005-2015 г. За това информира областният управител на Сливен Христина Чолакова.

Програмата беше приета от Министерския съвет през март 2006 г. във връзка с реализация на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г." и на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, и в съответствие с Националната жилищна стратегия на Република България. Предложенията трябва да се отправят към МРРБ. Общините могат да кандидатстват за възлагане на Подробни устройствени планове за част от населено място или район където преобладаващата част от ромското население живее в компактни маси или е над 10% от общото население на населеното място или района.

Общинският съвет трябва да е приел решение за възлагане на подробния устройствен план за определената територия, както и заданието за неговото изработване. За територията трябва да има кадастрална и специализирана карта или актуализиран кадастрален план. За урегулиране на нови територии за включване в строителни граници, ПУП може да се изработи и въз основа на данните от картата на възстановената собственост, при наличие и на приета специализирана карта.