Община „Тунджа отдаде под наем имоти и дворни места с търгове
Община „Тунджа отдаде под наем имоти и дворни места с търгове / Дарик Сливен, Архив

Три помещения в селата Генерал Инзово, Скалица и Хаджидимитрово са отдадени под наем с търгове за 10 години.

По реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, на община Тунджа се предостави правото на ползване за търговска дейност върху 150 кв.м. от имот общинска собственост, представляващ парк с открит плувен басейн в село Генерал Инзово. За монтиране на преместваеми съоръжения, за срок от 5 години, като спечелилият търга има право да разположи павилион или каравана с тента, маси, столове и обекти от развлекателен характер, а за нефабрично произведени павилиони /каравани/ да се изготви проект с части архитектура и конструктивна.

На публичен търг с явно наддаване за 73 500,00 лева бяха продадени дворни мяста с обща площ 26 500 кв.м. в село Симеоново.

След проведените търгове общата сума, която се очаква да постъпи в община „Тунджа", е на стойност 74 081,00 лв.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на общината да издаде съответните заповеди за спечелените търгове и да бъдат сключени договори с тях.