Изследват използването на информационно-комуникационни технологии
Изследват използването на информационно-комуникационни технологии / Thinkstock/Getty Images

Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2016 година". Изследването се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Съвкупността на домакинствата се състои от обикновените домакинства в страната, които имат поне едно лице на възраст 16 - 74 години. Съвкупността на лицата се състои от всички лица, на възраст 16 - 74 години, в избраните домакинства. За осигуряване на представителни и с достатъчна стохастична точност резултати за съвкупностите на лицата и домакинствата е проектирана представителна на национално и регионално ниво двустепенна гнездова извадка. Последната е обхваща 5 064 домакинства и 10 914 лица между 16 и 74 години от различни региони на страната, общо 56 региона, разпределени по 28 за градското и селското население.

На територията на област Сливен изследването се провежда в периода 4 април - 31 май 2016 година. Анкетирани ще бъдат 120 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на областния център град Сливен ще бъдат анкетирани и домакинства от Нова Загора, Котел, Твърдица, Баня, Каменово, Дядово, Бяла, Желю войвода и Тополчане. Специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро Сливен ще посетят определени, избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, ще се легитимират със служебни карти.

Изследването включва въпроси на ниво домакинства и на ниво лица. Съгласно Закона за статистиката получените при анкетирането данни представляват служебна тайна и могат да се използват само за статистически цели.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата" може да се намери на интернет страницата на НСИ в рубриката Информационно общество - Използване на ИКТ от домакинствата.