/ iStock/Getty Images
Експерти на РИОСВ-Шумен извършиха незабавна проверка по сигнал за горене на гуми и неприятна миризма с черен дим от птицеферма в посока село Подгорица, община Търговище, съобщиха от МОСВ.

По брега на река Провадийска е открито бяло вещество

На място беше констатирано горене на отоплителни уреди в две от халетата на инсталация за интензивно отглеждане на птици, а изпускащите устройства отделяха пушек в жълто-кафяв цвят с характерна задушлива миризма.

При проверка на документацията става ясно, че дружеството, стопанисващо обекта, притежава Комплексно разрешително за изгаряне в горивните съоръжения на въглища и екопелети.

Проверяват по сигнал за замърсяване шуменския язовир

В момента на проверката е констатирано и изгаряне на дървени изрезки, от които на площадка са складирани 8 пълни биг бега. До приключване на проверката не се установи произходът на гореописаните изрезки, нито изгаряне на излезли от употреба гуми.

Веднага беше преустановено изгарянето на неразрешените изрезки, а на дружеството е дадено предписание да представи пълна документация за техния произход.