Проверяват дружествата с издадени комплексни разрешителни
Проверяват дружествата с издадени комплексни разрешителни / netinfo
Експертите на РИОСВ-Шумен проверяват качеството и достоверността на информацията, представена в годишните доклади на дружествата с издадени комплексни разрешителни, съобщиха от инспекцията.

Операторите са задължени до 31 март да представят в РИОСВ докладите си. На територията на Шуменска и Тръговищка област има издадени и влезли в сила осем комплексни разрешителни. Фирмите подадоха в срок данните си.

Операторите докладват за емисиите от площадките си във въздуха, водните обекти и почвата, както и за преноса на замърсители извън площадката през миналата 2007 година. Единствено годишният доклад на “Топлофикация-Шумен” ЕАД Шумен бе приет без забележки. В останалите дружества са направени проверки заради констатирани пропуски в данните по отделни показатели. В момента в РИОСВ постъпват коригираните годишни доклади.

Данните се препращат към Изпълнителната агенция по околната среда, която от своя страна докладва към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители.

През 2008 година министърът на околната среда и водите издаде комплексно разрешително на “Хан Омуртаг” АД. Дружеството ще бъде обект на контрол през втората половина на годината.

В процедура по издаването на комплексно разрешително в момента са още 12 обекта от Шуменска и Търговищка област. Сред тях са действащите свинекомплекси и птицеферми, както и регионалните депа в Шумен, Търговище и Омуртаг. Комплексните разрешителни се издават от министъра на околната среда и водите. В тях са посочени такива условия и технологии, които да гарантират опазване на околната среда от замърсяване.