Одобриха промени в Стратегията за управление на общинската собственост
Одобриха промени в Стратегията за управление на общинската собственост / netinfo

Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2008 -2011 приеха на днешното си заседание членовете на комисията по икономическа политика, общинска собственост и разпореждане с общинско имущество. Промени бяха направени в раздел 3 - Основни принципи, цели и приоритети. На предходното заседание на комисията Христо Дечев от ГЕРБ направи предложение разделът да бъде променен, като се оформя ясни цели и приоритети.

По време на днешното заседание бяха определени общо 3 специфични цели, които са записани в стратегията: подобряване на ефективността при използване на ресурсите – имоти, общинска собственост; подобряване на състоянието и модернизация на обектите общинска собственост; увеличаване на общинските имоти, както и задоволяване в по-висока степен на реалните обществени нужди, свързани с общински имоти.

6 са общо приоритетите, които ще залегнат в стратегията. Това са : максимална идентификация и актуване на обектите общинска собственост и активни действия за придобиване на имоти с местно значение, особено военни и спортни имоти; подобряване състоянието на общинската инфраструктура -пътища, газификация, водопроводна мрежа; модернизация на общинския жилищен фонд; широко прилагане на добри практики за публично - частно партньорство при изграждане и експлоатация на обекти общинска собственост; привличане на значителни средства от държавата и от европейските програми за модернизация и изграждане на обекти общинска собственост, както и развитие на интегриран модел за управление на общинската собственост.