/ Община Шумен
Община Шумен и Общинският съвет обявяват конкурс за избор на обществен посредник, съобщиха от Общината.

Кандидатите, които желаят да участват в конкурсната процедура, трябва да представят молба до комисията за избор на обществен посредник, автобиография по европейски образец, копие от диплома за висше образование, медицинско свидетелство, удостоверение за психично здраве, мотивационно писмо в обем до две страници, декларация - съгласие за обработване на лични данни.

Успешното сътрудничество между община Шумен и МУ-Варна дава резултат

Свидетелство за съдимост не се представя от кандидата, а ще бъде изискано по служебен път. Образец на формуляра за обработване на лични данни може да се изтегли от интернет страницата на Община Шумен,в секция "Конкурси".

Пълният комплект документи се подава в запечатан плик, с надпис "За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен" в деловодството на общинската администрация, в стая 204, в срок до 17:30 часа на 1 март.

Обявата е публикувана в секция "Конкурси" на сайта на Община Шумен. Допълнителна информация кандидатите могат да получат на телефони с номера 054/85-77-21 и 054/85-77-64.