/ iStock/Getty Images
Черно оцветяване на водите на дере, приток на река Камчия, както и слабо изтичане на инфилтрат в охранителната канавка на депото за неопасни отпадъци в шуменския квартал „Дивдядово“ са установили при проверка на депото и района около него експерти на РИОСВ – Шумен, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията. 

Проверката е извършена след сигнал за замърсяване на дерето - приток на река Камчия, в участък до с. Хан Крум. 

Инфилтратът е бил с малък дебит и е постъпвал подпочвено от пукнатини и компрометирани места на отводнителната канавка, и поради малкия му отток не са взети водни проби от отпадъчни води. Проби са взети от повърхностни води, по заявка на БДЧР - едната - от замърсените води на дерето при моста на с. Хан Крум, и още две - от река Голяма Камчия, преди и след вливане на водите на дерето във водния обект.

Дадено е предписание на Община Шумен да предостави информация за възможността да се изгради локално пречиствателно съоръжение за инфилтратни води.

Две предписания са дадени на общинското предприятие “Чистота” - да се  установи причината и да се преустанови изтичането на инфилтрат, да бъде почистена храстовидната растителност, както и да се възстановят компрометираните места на канавката. 
 
БТА