Двойката  египетски лешояди, гнездяща в региона  на РИОСВ-Шумен, е най-качествената сред видовете в България
Двойката египетски лешояди, гнездяща в региона на РИОСВ-Шумен, е най-качествената сред видовете в България / © Зелени Балкани

 Двойката  египетски лешояди, гнездяща в региона на РИОСВ-Шумен - защитена зона "Провадийско роякско плато", е най-качествената сред останалите 32 двойки в България. Такова е мнението на екипа от специалисти към Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), посетили вчера екоинспекцията. На официалната среща в информационния център бе представен стартиралия наскоро международен проект по програма LIFE+ на Европейската комисия: „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция". Водеща организация в каузата е БДЗП. Презентирани бяха предстоящите през следващите 5 години ключови дейности: изследователски, природозащитни и информационни. Маркирани бяха приоритетните мерки за опазване конкретно на нашата двойка: охрана на гнездото, поставяне на фотокапан, работа с местните общности, картиране на опасни електрически стълбове. Всички те целят превенция на опасността, ограничаване на заплахите за един от най-редките видове в България - световно застрашеният египетски лешояд.  Идеята е чрез комуникационната стратегия на проекта да се стимулира съпричастност в обществото и обединяване на  усилията за спасяването на емблематичния вид на Балканите.

Египетският лешояд е един от четирите вида лешояди  в Европа. През 2007 година, птицата e включена в списъка на световно застрашените видове. Причина за това са променящите се условия в съвременния свят, модифициран от хората, противно на законите на природата. Сред основните заплахи са: отравяне, токови удари при кацане на необезопасени електрически стълбове и директно преследване от хората. Тези заплахи тегнат над вида както в Европа, така и по миграционния му път и в местата  за зимуване в Африка.

Днес на Балканите оцеляват по-малко от 90 двойки, останали в България (32-35), Гърция (25-35), Македония (20-25), Албания (10-15) и Европейска Турция (2-5).