777 са местата в детските ясли в Шуменско
777 са местата в детските ясли в Шуменско / netinfo

15 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения с общо 777 места в тях функционират в Шуменско към края на 2015 г. Това информират от шуменската статистика. В сравнение с предходната година броят на детските ясли се запазвa, а местата се увеличават с 24, или с 3.2%.

Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Всички детски ясли се намират в градове на областта - Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Шумен.

Към 31 декември 2015 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 629 места, а яслените групи в състава на ОДЗ - със 148 места.

Осигуреността с места в детските ясли в област Шумен е 16.1 на 100 деца от населението на възраст до 3 години (6.2 на 100 деца общо за страната). Най-висока е осигуреността с места в област Габрово (26.3 на 100 деца), а най-ниска - в област Сливен (8.7 на 100 деца).

През миналата година в самостоятелни детски ясли и яслени групи в областта са постъпили 655 деца, с 20 деца повече в сравнение с 2014 година. В края на 2015 г. за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 710 деца - 363 момчета и 347 - момичета.

В област Шумен разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години - 73.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 25.2%. Най-малко са децата на възраст 3 и повече години - 9, или 1.3%. Към 31.12.2015 г.в областта не се отглеждат деца на възраст до 1 година.

В края на 2015 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Шумен е 14.7%, което е с 0.8 процентни пункта повече, в сравнение с предходната година. Показателят се изчислява като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години. Обхватът на децата на две годишна възраст е 31.5%, а на едногодишните - 11.2%.

За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата, към края на 2015 г. в детските ясли в област Шумен работят 247 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 98, като всички те са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 149 души.