За първи път фирмите за чистота в Силистра имат утвърдени план-сметки  в началото на годината
За първи път фирмите за чистота в Силистра имат утвърдени план-сметки в началото на годината / DarikNews

Кметът д-р Юлиян Найденов утвърди план-сметките на фирмите за чистота, с които община Силистра има подписан договор за предоставяне на услугата. 
За „Синева” ЕООД през 2012 година са планирани разходи в размер на 1,7 млн. лева. От тях за дейност „чистота” (сметосъбиране, сметоизвозване, метене, миене, почистване на шахти) са 1, 23 млн. лева, за снегопочистване - 162 000 лева и за озеленяване – близо 300 000 лева. „Ербауер” ЕООД  ще разполага с малко над 460 000 лева, от тях за чистота са 384 000 лв., за снегопочистване - 5 000 лв. и за озеленяване - 74 000 лв.
Комисия, назначена от кмета и председателствана от ръководителя на дирекция „Финанси” Мирослав Калинов, проведе преговори с управителите на двете дружества в продължение на 2 месеца. След прецизиране на услугите и уеднаквяване на мненията бе постигнато намаление на разходите в сравнение с първоначално представените планове. Подписан е протокол, който е приложен към 10-годишния договор, сключен между фирмите и община Силистра през 2006 година.

За първи път двете дружества имат утвърдени план-сметки в началото на годината, коментира Калинов. Той припомни, че  през 2011 г. това е станало на 1 октомври и е натоварило общинския бюджет в края на годината с 1,5 млн. лева неразплатени разходи за чистота и 320 000 лева задължения към НАП за ДДС. 
Навременното подписване на план-сметките ще позволи на дружествата всеки месец да фактурират разходите си за изпълнени услуги, а на общината – да упражнява контрол над дейността им и навреме да се разплаща с тях, подчерта Калинов.

Съгласно договора с община Силистра, „Синева” ЕООД поддържа чистотата и зелените площи на  ¾ от територията на град Силистра, събира и извозва сметта на селата Айдемир и Калипетрово. „Ербауер” ЕООД поддържа ¼  от Силистра, събира и извозва битовите отпадъци на останалите 16 селища от Силистренската община.